Tavallista mukavampi autokauppa

Tule käymään Kaivokatu 13, Hämeenlinna  –  Soita 010 320 6200

AutoQ.fi tietosuojaseloste

AutoQ Oy (y-tunnus 2621503-4) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten AutoQ Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä:

AutoQ Oy
y-tunnus 2621503-4
Kaivokatu 13
13100 Hämeenlinna
Puh. 010 320 1600
sähköposti: myynti@autoq.fi
voimassa 25.5.2018 alkaen

2. Määritelmät

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jonka henkilötietoja AutoQ henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa roolissa.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria.

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä yhdessä ”yritys”) edustajia, joiden kanssa AutoQ:lla on asiakassuhde. Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa AutoQ:lla on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja AutoQ:lle tuottavien yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat).

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

AutoQ käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin

 • Asiakassuhteen hoito ja analysointi

AutoQ voi käyttää henkilötietojasi asiakassuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen tai edustamasi yrityksen tai muun yhteisön kanssa muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen.

 • Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen

AutoQ voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys tai muu yhteisö on esimerkiksi ostanut tuotteen tai palvelun meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut järjestettyihin tapahtumiin. Henkilötietoja käytetään AutoQ:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

 • Asiakasviestintä

AutoQ voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista.

 • Markkinointi

AutoQ voi ottaa sinuun yhteyttä tarjotakseen uusia tuotteista, palveluita tai etuja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

a) olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;

c) käsittely on tarpeen AutoQ:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja

f) käsittely on tarpeen AutoQ:n tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, oikeutettu etu syntyy esimerkiksi asiakkaan ja yrityksen asiakassuhteen johdosta

AutoQ käsittelee tietojasi tehtyjen sopimusten ja toimeksiantojen perusteella (esim. kauppasopimus, tilaussopimus, vakuutussopimus tai yhteydenottopyyntö). Kun sopimussuhde on päättynyt, tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa lakisääteisen velvoitteen ja AutoQ:n harjoittamaan kaupalliseen toimintaan liittyvän oikeutetun edun perusteella.

AutoQ:lla on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin. AutoQ voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä antamiasi yhteystietoja hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin.

Muita AutoQ:n oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi AutoQ pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

AutoQ voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

4. Kerättävät henkilötiedot

AutoQ:n keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia (kaikkia tietotyyppejä ei kerätä kaikista rekisteröidyistä, eli tietomäärä riippuu kunkin kohdalla tarvituista tiedoista):

4.1 Perustietoja

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
 • sähköisen suoramarkkinoinnin suostumus tieto, puhelin ja painetun suoran kielto tiedot
 • rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta

4.2 AutoQ:n tuotteita tai palveluja ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

 • AutoQ:n yritysasiakkaan nimi eli sen AutoQ:n asiakassuhteeseen liittyvän yrityksen tai muun yhteisön nimi, jossa rekisteröity työskentelee tällä hetkellä tai on työskennellyt aikaisemmin
 • asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö
 • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet

4.3 AutoQ:n verkkopalveluiden asiakkaiden tunnistautumistiedot (perustiedot kohdan 4.1. mukaisesti)

4.4. AutoQ:n asiakkaiden omistamien tai hallinnoimien ajoneuvojen yksilöintitiedot (Rek.tunnus, merkki, malli, km-määrä jne.)

5. Tietojen kerääminen

Keräämme henkilötietojasi vain, kun se on tarpeellista ja lähtökohtaisesti sinulta saatua tietoa. Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakassuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät palvelujamme.

AutoQ saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, Trafilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yhteisöjen www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

5.1 Henkilötietojen profilointi

AutoQ ei toteuta henkilötietojen profilointeja.

6. Tietojen luovutus

AutoQ ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

AutoQ jakaa henkilötietojasi AutoQ:n puolesta ja lukuun palveluja suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, rahoituspalvelut, vakuutuspalvelut ja henkilötietojen tekninen hallinta.

AutoQ voi jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista. Se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi tehdä AutoQ:lle henkilötietojensa luovutuskiellon ottamalla yhteyttä AutoQ:n asiakaspalveluun tai myyntiin.
AutoQ saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. AutoQ saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

Henkilötietojesi suojaaminen on AutoQ:lle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

7. Tietojen luovutus EU:n ulkopuolelle

AutoQ käsittelee tietoja lähtökohtaisesti EU:n alueella. AutoQ saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. AutoQ saattaa siten siirtää henkilötietojasi yhteistyökumppaneiden palvelujen kautta käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. Näissä tapauksissa AutoQ varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

8. Tietojen säilytys

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Joidenkin tietojen säilytysajat määräytyvät laissa asettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Erilaisten tietojen säilytysajat vaihtelevat siten käyttötarkoitusten mukaisesti. Kirjanpitoaineistoa säilytämme 6 vuotta.

9. Rekisteröidyn oikeus vaikuttaa tietojen käyttöön

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 annettuihin yhteystietoihin oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

a) Oikeus olla yhteydessä AutoQ;n asiakaspalveluun ja asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty.

b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.

c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:
1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
3. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;
4. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
5. henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan AutoQ:hun sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai

d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää AutoQ:ta rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:
1. kiistät AutoQ:lla olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;
3. AutoQ ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö AutoQ:n oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

e) Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli AutoQ käsittelee tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

f) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada AutoQ:lle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

g) Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Esimerkkinä annetusta suostumuksesta on sähköpostimarkkinointi lupa, jonka voi peruuttaa

h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja AutoQ:n välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

10. Evästeiden käyttö verkkopalveluissamme

AutoQ käyttää palveluissaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästetietojen hyödyntäminen edellyttää palvelussa uudelle käyttäjälle näytettävän evästeviestin mukaisesti sitä, että käyttäjä on hyväksynyt evästeet käyttämällä verkkopalveluamme. Kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla ja tunnistamiseen tarvitaankin aina viranomaisten erikseen antama lupa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa AutoQ:n palveluiden toiminnallisuuteen ja mainonnan kohdentamiseen. Mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää AutoQ:n tarjoamia verkkopalveluja.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä https://policies.google.com/technologies/partner-sites/

11. Sovellettava lainsäädäntö

AutoQ on suomalainen yritys ja tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

12. Tietosuojaselosteen päivitykset

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

24h kotiintoimitus

100% avokauppa turvallisesti
– koeajo kotona!

Videoesittely

Auton etäesittely helposti
myös WhatsAppilla

Taatusti edullinen rahoitus
– kysy myyjältä päivän hinta!

Kilpailutamme sinulle
parhaan kaskotarjouksen

Huoletonta autoilua AutoQ
Turvalla! Kysy myyjältä lisää.

TAVALLISTA MUKAVAMMAT AUTOMYYJÄMME

Harri Grönqvist

050 470 0488
harri.gronqvist@autoq.fi

Jon Grönqvist

044 599 1020
jon.gronqvist@autoq.fi

Henri Ikola

050 344 1155
henri.ikola@autoq.fi

Joel Grönqvist

050 911 0421
joel.gronqvist@autoq.fi

Julia Johnson

Autojen ylläpitovastaava
julia.johnson@autoq.fi

Jaan Vidberg

050 304 4504 | Osto
jaan.vidberg@autoq.fi

Jarmo Henriksson

050 530 4440
jarmo.henriksson@autoq.fi

Haluan yhteydenoton autokaupasta

Minulla on vaihtoauto

Kysy henkilökohtainen rahoitustarjous!

MILLOIN VOIMME OLLA SINUUN YHTEYDESSÄ?

Minulla on vaihtoauto

Suositut rahoituskumppanimme

👤 Kuka olet?

Henri Ikola

👣 Kerro hieman taustastasi?

Olen koulutukseltani auto ja kuljetustekniikan insinööri. Ennen AutoQ:ta olen työskennellyt teollisuudessa koneistajana sekä mekaniikkasuunnittelijana.

🧐 Miten tulit AutoQ:n töihin?

AutoQ on ollut alusta asti tuttu minulle ja 2017 siirryin tänne vahvistamaan myyntiä. Työnkuva myyjästä on toki nyt vaihtunut.

💪 Mitä teet AutoQ:lla, ja mikä on mukavinta työssäsi?

Hoidan tällä hetkellä jälkimarkkinointia sekä muita autoihin liittyviä teknisiä asioita.

😎 Miten kulutat vapaa-aikaasi?

Lenkkeilyn lisäksi harrastan moottoripyörien rakentelua.

🚙 Millä autolla ajat ja miksi?

Ajan V60 Volvolla. Viimeksi autoa vaihtaessa tämä tuntui fiilikseltään parhaimmalta silloisista vaihtoehdoista.

henri.ikola@autoq.fi

👤 Kuka olet?

Harri Grönqvist

👣 Kerro hieman taustastasi?

Pitkä myynnin kokemus kustannusalalla myyntipäällikkönä.
2018 Tulin AutoQ:lle.

🤝 Miten päädyit AutoQ:lle töihin?

Ensin pyydettiin AutoQ:lle ostamaan autoja. Minulla oli kuitenkin paljon asiakkaita ja yhteistyökumppaneita edelisestä työstä ja he halusivat ostaa autoja minulta ja meidän kautta.

💪 Mitä teet AutoQ:lla, ja mikä on mukavinta työssäsi?

Ostan ja myyn autoja. Ihmisten kohtaaminen on mukavinta työssäni. Vaikka auto jäisi syystä tai toisesta ostamatta niin tärkeintä on, että asiakas saa hyvän kokemuksen.

😎 Miten kulutat vapaa-aikaasi?

Vapaa-aika menee paljolti mökillä Keski-Suomessa. Lapsenlapset tuovat myös tietenkin omaa touhua arkeen ja vapaa-aikaan.

🚙 Millä autolla ajat ja miksi?

Mukavuudenhalusta ajan Audi A6:lla. Olen ajanut yli 2 miljoonaa kilometriä autoilla ja tämä tuntuu itselleni parhaimmalta vaihtoehdolta tällä hetkellä.

harri.gronqvist@autoq.fi

👤 Kuka olet?

Jon Grönqvist

👣 Kerro hieman taustastasi?

Olen ollut kaupallisella alalla koko ikäni. Välissä on pitänyt käydä myös koulunpenkillä.

🤝 Miten tulit AutoQ:n töihin?

AutoQ.n toiminta on alkanut oman autoharrastuksen pohjalta. Oli hienoa yhdistää kaksi itselle tärkeää asiaa työssäni, autot ja asiakaskohtaaminen. 2014 perustimme AutoQ:n.

💪 Mitä teet AutoQ:ssa?

Toimin AutoQ:n toimitusjohtajana.

😎 Mikä on mukavinta työssäsi?

Tottakai itse yrittäjyys on lähellä sydäntäni, mutta varsinaisessa työssä nautin siitä miten meillä asiakas kohdataan ja voimme todella auttaa ja palvellla ihmisiä. Tavallista mukavammin niin kuin lause kuuluu.

🙏 Mitä harrastat?

Kesäisin golffia ja säännöllisesti kuntosalilla.

🚙 Millä autolla ajat ja miksi?

Audin maasturi on tällä hetkellä. Ei ole ollut maasturia aikasemmin.

jon.gronqvist@autoq.fi

👤 Kuka olet?

Joel Grönqvist

👣 Kerro hieman taustastasi?

Ammattikoulusta valmistuin yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. 4-vuoden ajan tein varastotyöntekijän hommia. AutoQ:n mukaan lähdin helmikuussa 2018.

🤝 Miten tulit AutoQ:n töihin?

AutoQ on ollut minulle alusta alkaen tuttu ympäristö. Alkuvuodesta -18 tiesin heidän hakevan lisää rautaisia myyjiä joukkoonsa. Olin silloin jo pidempään haaveillut myyntityöstä niinpä oli helppo päätös lähteä kokeilemaan jotain erillaista.
Soitin Kaj:lle ja sit se oli menoa.📝

💪 Mitä teet AutoQ:ssa?

Myyn, ostan ja hoidan rekisteröinnit.

😎 Mikä on mukavinta työssäsi?

Parasta työssäni on, kun pääsee auttamaan autoasioissa erilaisia ihmisiä. Aina tietysti palkintona on tyytyväinen asiakas.

🤙 Mitä harrastat?

Maastopyöräilyä🚵🏻

🚙 Millä autolla ajat ja miksi?

Audilla ajelen, koska se on tuttu ja turvallinen.

joel.gronqvist@autoq.fi

👤 Kuka olet?

Julia Johnson

👣 Kerro hieman taustastasi?

Olen ammatiltani automaalari ja tehnyt autofiksarin hommia valmistumiseni jälkeen vuodesta 2014. Ajoin muutaman vuoden taksia välissä. Autot ovat aina olleet suurimpana osana työnkuvaani. Ennen AutoQ:ta työskentelin TLI-Ehostus Oy:n K-Caaran toimipisteessä.

🤝 Miten päädyit AutoQ:lle töihin?

Kauppiaamme Jon oli pistänyt merkille edellisessä työpaikassani reippaan olemukseni ja hyvän työnjälkeni ja tuli jututtamaan minua kesken työpäivän. Hän kysyi olisinko kiinnostunut tulemaan heille töihin sillä he etsivät fiksaria edellisen lähdettyä opiskelemaan. Jäin miettimään asiaa mutta lopulta uudet kuviot sekä haasteet saivat minut innostumaan tarjouksesta.

💪 Mitä teet AutoQ:lla, ja mikä on mukavinta työssäsi?

Tulin AutoQ:lle elokuun lopussa 2019 autofiksariksi ja työnkuvaani kuului autojen pesut, sisäpuhdistukset, kiilloitukset ja vahaukset ym. Tammikuussa siirryn hallinnollisiin tehtäviin myymälän puolelle!

Mukavinta on ehdottomasti kannustava ja hyvä työilmapiiri sekä mukavat työkaverit! Mukavaa on myös ollut täysi vapaus toteuttaa omaa osaamistaan ja kehittyä!

😎 Miten kulutat vapaa-aikaasi?

Harrastan kuntosalilla käyntiä sekä cheerleadingia

🚗 Millä autolla ajat ja miksi?

Ajan vm-18 Ford Mondeolla koska se on luotettava ja hyvä käyttis 😁

julia.johnson@autoq.fi

👤 Kuka olet?

Joni Hapuli

👣 Kerro hieman taustastasi?

Olen käynyt Ammattikoulussa metallialan ja kouluttautunut koneistajaksi. Ennen AutoQ:ta olin Konecranesilla töissä 4 vuotta. 2020 Helmikuussa aloitin täällä, joten aivan pian tulee kaksi vuotta täyteen.

🧐 Miten tulit AutoQ:n töihin?

2019 Joulukuussa muistan, kun selailin työpaikkoja päivää ennen Joulua. Olin jo pitkään miettinyt automyyjän hommia. Näin ilmoituksen, että AutoQ etsii uutta myyjää. Tuumasta toimeen ja helmikuussa kirjoiteltiin työsopimusta. Hauska sattuma, olin aikaisemmin 2019 vuonna asiakkaan roolissa AutoQ:lla ja väännettiin meidän kauppiaan Jon Grönqvistin kanssa yhdestä autosta kauppoja mun nykysellä työpisteellä. Kyseisistä kaupoista oli jäänyt hyvä fiilis, siksi en varmasti myöskään kauaa miettinyt, kun hakemusta rustasin sisään.

🤝 Mitä teet AutoQ:ssa?

Myyn/ostan autoja ja touhotan AutoQ:n somea.

😎 Mikä on mukavinta työssäsi?

Mukavinta on se, kun pääsee tekemään juurikin sitä mitä haluaa. Aina tykännyt autoista ja jollain tasolla niitä harrastanut. Myyminen myös aina kovasti kiinnostanut. Nämä kun sitten yhdistää mahtavaan työporukkaan, niin ei voi mennä pieleen.

🏋️ Mitä harrastat?

Käyn salilla.

🚙 Millä autolla ajat ja miksi?

Ajan päivittäin Audilla ja harrasteautona on Bmw. En todellakaan tiedä miksi. 🙃

joni.hapuli@autoq.fi